Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Kom als DGA al uw verplichtingen na!

Als ondernemer wilt u eigenlijk maar één ding. Het beste uit uw onderneming én uzelf halen. En dat is soms best lastig met al die wet- en regelgeving waarmee u wordt geconfronteerd. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) krijgt u te maken met allerlei vraagstukken en voorschriften op zakelijk vlak, die ook doorwerken in uw privésituatie.

Gebruikelijkloonregeling
Indien u als DGA in dienst bent bij uw eigen BV moet u aan uzelf een salaris uitbetalen. Hierbij zit u vast aan de gebruikelijkloonregeling. Kort gezegd komt het erop neer dat u vanuit uw BV een salaris hoort te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Het is belangrijk dat u voor het salaris dat u toebehoort tijdig aangifte loonheffingen indient of laat indienen. Gebeurt dit niet, dan volgen er naheffingen en boetes. Het nettoloon zult u over moeten maken naar uw privérekening. Het verrekenen met een rekening-courantvordering wordt sterk afgeraden.

Zakelijkheid is geboden
De Belastingdienst kijkt altijd extra kritisch of een transactie tussen een BV en DGA tegen zakelijke voorwaarden gebeurt. Wordt er onzakelijk gehandeld, dan vinden er correcties en naheffingen – al dan niet met boetes – plaats in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bij een onzakelijke transactie tussen BV en DGA kan sprake zijn van een informele kapitaalstorting of een verkapte winstuitdeling. Een voorbeeld van een informele kapitaalstorting is dat u een privépand overdraagt aan uw BV tegen een lagere prijs dan de prijs die u aan een derde berekend zou hebben. Van een verkapte winstuitdeling is bijvoorbeeld sprake als uw BV een lening aan u in privé verstrekt, terwijl dan al duidelijk is dat u die lening nooit aan de BV kan terugbetalen. In alle gevallen moet sprake zijn van een ‘bewuste bevoordeling’ van hetzij de aandeelhouder door de BV of de BV door de aandeelhouder.

Contractuele afspraken
Leg afspraken tussen u en uw BV goed vast in zakelijke overeenkomsten. Hiermee staat u sterker in uw bewijslast van zakelijk handelen richting de Belastingdienst. Zorg er bovendien voor dat de afspraken ook daadwerkelijk nageleefd worden. Denk hierbij aan overeenkomsten zoals een arbeidsovereenkomst, een rekening-courantovereenkomst, een leningsovereenkomst en een managementovereenkomst. Zo staan in een leningsovereenkomst de afspraken over de looptijd van de lening, een terugbetalingsverplichting, de zakelijke rente, welke zekerheden er zijn gesteld en wat de gevolgen zijn wanneer een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt of kan houden. Het benoemen van dergelijke informatie is essentieel in het kader van uw bewijslast van zakelijk handelen richting de Belastingdienst.

Rekening-courant
Normaal gesproken leidt een rekening-courantverhouding met de BV niet tot fiscale problemen. Dat wordt anders als de rekening-courantschuld van de DGA zo hoog wordt dat het niet meer aannemelijk is dat u als DGA deze nog kunt aflossen aan uw BV. De Belastingdienst kan dan stellen dat sprake is geweest van een dividenduitkering. Zorg daarom voor een goede aflossingsregeling met uw BV en laat de rekening-courantverhouding niet onbeperkt oplopen.

U kunt ervoor kiezen uw rekening-courantschuld met de BV (deels) af te lossen door uw BV een dividend aan u te laten uitkeren. Bij een kasrondje maakt de BV het dividend, ná vermindering van de in te houden en af te dragen dividendbelasting (15%), daadwerkelijk aan u over. Hierna kan het geld door de DGA worden overgemaakt naar de BV met de omschrijving “aflossing rekening-courantschuld”. Het verrekenen van een dividenduitkering met de rekening-courantschuld wordt afgeraden. Een kasrondje wordt geadviseerd.

Geen dividend zonder uitkeringstoets
De BV mag geen winst (dividend) uitkeren als blijkt dat zij haar opeisbare schulden daarna niet kan blijven betalen. Om te bepalen of de continuïteit van de BV niet in gevaar komt na een dividenduitkering, moet er vooraf een uitkeringstoets worden uitgevoerd. De verplichte uitkeringstoets toont aan of uw BV ook na een dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen.

De bestuurder moet goedkeuring verlenen aan dividenduitkering. Als achteraf blijkt dat het bestuur onterecht haar goedkeuring heeft verleend, zijn de bestuurders privé aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Ook de aandeelhouder die wist of behoorde te weten dat de BV na de uitkering in moeilijkheden zou kunnen komen, is aansprakelijk. Heeft u ondanks de slechte financiële situatie van de BV toch een dividenduitkering ontvangen, dan moet u deze terugbetalen, inclusief een wettelijk rente vanaf de dag van uitkering.

Geplaatst op: 20-11-2017