Noodpakket 2.0

Eind mei heeft de overheid een aantal nieuwe regelingen bekend gemaakt die ondernemingen de komende periode financiële ondersteuning geven in verband met de aanhoudende impact van het coronavirus. Hieronder staan de regelingen in hoofdlijnen toegelicht.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Eind juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) open. Deze regeling is bedoeld om MKB-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor de maanden juni tot en met september. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De omzetderving moet minstens 30% zijn. Daarmee is de regeling meer toegesneden op specifieke situaties. De TVL staat open voor dezelfde sectoren uit de TOGS-regeling. Denk daarbij onder meer aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Via een zoektool op de site van het RVO (zie hieronder) kunt u nagaan of uw bedrijf op basis van de SBI-code in aanmerking komt voor deze regeling. Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van het RVO https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

NOW-regeling 2.0
Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling 2.0 is het vervolg op de eerdere regeling en vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Het is nog niet bekend of deze periode ook per 1 september kan aanvangen. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW is er geen keuze, aangezien de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Nog altijd geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling of de nieuwe TVL-regeling, minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

De verlengde NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van het UWV https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/index.aspx

Tozo-regeling 2.0
De bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Het inkomen wordt via deze regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De Tozo 2.0 bevat een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Vanaf 1 juni tot en met 30 september kan de Tozo 2.0 worden aangevraagd bij de woongemeente.

Voor meer informatie over de Tozo kunt u terecht op de website van het RVO https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

Uitstel van betaling belastingen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. In de tweede helft van juni kan er via een online formulier verlenging voor het uitstel worden aangevraagd.

Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van de Belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/aanvragen-verlenging-bijzonder-uitstel-van-betaling-kan-vanaf-2e-helft-juni

Indien u vragen heeft over deze regelingen of hulp nodig heeft bij het aanvragen dan horen wij het graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar corona@bloemendaalruigrok.nl.

Bron: Tue, 09 Jun 2020 09:34:49 +0100