Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid personeel

Deze subsidie heeft als doel om meer mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het betreft een subsidie op advieskosten die u hiervoor maakt.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Subsidiabele kosten

Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

 • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling
 • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur.
 • Aanvragen moeten worden ingediend tussen 15 oktober 2014 9.00 uur en 7 november 2014 17.00 uur.
 • U dient bij de aanvraag aan te tonen dat u als werkgever tenminste twee werknemers in dienst heeft. Dit kan door het overleggen van recente loonstroken (bedragen mogen onzichtbaar worden gemaakt) of door een overzicht uit de salarisadministratie waaruit blijkt dat er minimaal twee werknemers in dienst zijn.
 • Een project mag hoogstens tien maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt tien maanden daarna.
 • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.
 • De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van adviseur. Per adviseur moeten drie referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag worden gevoegd. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Hierover leest u meer in de regeling.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten.
Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Op 15 oktober 2014 om 9:00 uur gaat de regeling open. Tot en met 7 november 2014, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Neem contact op met Marieke Bloemendaal van ons kantoor als u meer informatie wilt.

Geplaatst op: 25-09-2014